"Καπέλο" στις εισφορές των επαγγελματιών για 6 μήνες


Παράνομες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλουν από τον περασμένο μήνα και θα καταβάλλουν μέχρι και τον Σεπτέμβριο όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.     

Και αυτό, γιατί οι μηνιαίες εισφορές βάσει εισοδήματος 2016, οι οποίες έχουν αναρτηθεί ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, έχουν υπολογιστεί όχι βάσει όσων προέβλεπε η σχετική υπουργική εγκύκλιος, αλλά βάσει όσων ήταν τεχνικά δυνατό να κάνει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, που είναι υπεύθυνοι για τον υπολογισμό τους.

Άλλα λέει το υπουργείο, άλλα κάνει ο ΕΦΚΑ 

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας όρισε ότι οι φετινές μηνιαίες τρέχουσες εισφορές των επαγγελματιών θα υπολογιστούν με βάση το 1/12 του 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 συν τις καταβλητέες εισφορές του 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016.

Ωστόσο, ο ΕΦΚΑ και η ΗΔΙΚΑ, για "τεχνικούς λόγους", υπολόγισαν τις φετινές μηνιαίες εισφορές με βάση το 1/12 του 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 συν τις καταβληθείσες εισφορές του 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015.

Με δύο λόγια, στο εισόδημα του 2016, το οποίο αποτελεί τη βάση του υπολογισμού των εισφορών του 2018, συμπεριλήφθηκαν οι εισφορές που καταβλήθηκαν το 2017 (βάσει καθαρού εισοδήματος 2015) και όχι εκείνες που έπρεπε να καταβληθούν (βάσει καθαρού εισοδήματος 2016), όπως προβλέπει η σχετική υπουργική εγκύκλιος.

Αυτό θα πλήξει όσους επαγγελματίες δήλωσαν το 2015 μεγαλύτερο εισόδημα σε σχέση με το 2016.

Και αυτό, γιατί η βάση του υπολογισμού των φετινών εισφορών είναι παρανόμως διευρυμένη, καθώς στο ασφαλιστέο εισόδημά τους περιλαμβάνονται υψηλότερες εισφορές από εκείνες που θα έπρεπε. 

Έρχεται επαναϋπολογισμός 

Προς αποκατάσταση αυτής της παρανομίας, οι εισφορές τις οποίες θα καταβάλλουν οι επαγγελματίες για το επόμενο εξάμηνο (για το 2018) θα επαναϋπολογιστούν στο τέλος αυτού, δηλαδή τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, βάσει του σχεδιασμού του ΕΦΚΑ. 

Δηλαδή θα υπολογιστούν με βάση το άθροισμα του 50% (λόγω του ότι μεσολάβησε ένα 6μηνο καταβολής των παράνομων εισφορών) του 85% του αθροίσματος καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 συν τις καταβλητέες εισφορές του 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.

Έπειτα θα γίνει συμψηφισμός νομίμως υπολογισμένων εισφορών με τις παράνομες εισφορές που καταβλήθηκαν από τους επαγγελματίες στο εξάμηνο διάστημα Φεβρουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018.

Αν από τον συμψηφισμό προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, θα πρέπει να καταβληθεί από τον επαγγελματία. Αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, θα πρέπει να επιστραφεί στον επαγγελματία.

Παράδειγμα 

Έστω επαγγελματίας ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ δήλωσε το 2015 καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ.

Κατέβαλε, έτσι, το 2017 εισφορές για κύρια ασφάλιση-υγεία ύψους 5.380 ευρώ (26,9% x 20.000 ευρώ).

Ωστόσο, το 2016 δήλωσε καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ. Έπρεπε, λοιπόν, να καταβάλει το 2017 εισφορές ύψους 4.035 ευρώ.

Βάσει υπουργικής εγκυκλίου, το ασφαλιστέο εισόδημα του εν λόγω επαγγελματία για το 2018 θα έπρεπε να προκύψει από το 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 (15.000 ευρώ) συν τις καταβλητέες εισφορές του 2017 βάσει καθαρού εισοδήματος του 2016 (4.035 ευρώ).

Με άλλα λόγια, έπρεπε να ανέλθει σε 16.179 ευρώ. Έτσι, οι μηνιαίες εισφορές του έπρεπε να ανέλθουν σε 362 ευρώ  (26,9% x 16.179 ευρώ: 12).

Στο εξάμηνο Φεβρουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 έπρεπε να καταβάλει 2.179 ευρώ (6 x 362 ευρώ).

Αντ' αυτoύ, λόγω του υπολογισμού από ΕΦΚΑ-ΗΔΙΚΑ, το ασφαλιστέο εισόδημά του για το ίδιο εξάμηνο θα προκύψει από το 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 (15.000) συν τις καταβληθείσες εισφορές του 2017 βάσει εισοδήματος 2015 (5.380 ευρώ). Άρα, θα ανέλθει σε 17323 ευρώ.
Οι μηνιαίες εισφορές θα ανέλθουν σε 388 ευρώ. Στο εξάμηνο, δηλαδή, θα καταβληθούν 2.329 ευρώ.

Με άλλα λόγια, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας θα καταβάλλει για έξι μήνες 26 ευρώ/μήνα  περισσότερα από όσα θα έπρεπε (156 ευρώ στο εξάμηνο). Το ποσό αυτό, μετά τον επαναϋπολογισμό των εισφορών του 2018, θα του επιστραφεί.
 
Ο συμψηφισμός των εισφορών του 2017

Η διαδικασία αυτή του επικείμενου συμψηφισμού (η οποία θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο) αφορά αποκλειστικά τις εισφορές του 2018 και όχι του 2017. Ο συμψηφισμός των εισφορών του 2017 θα αρχίσει αυτόν τον μήνα και θα κρατήσει έως τον ερχόμενο Αύγουστο.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα "τρέξει" με βάση τη διαφορά μεταξύ των καταβληθεισών εισφορών καθ' όλη τη διάρκεια του 2017 (βάσει καθαρού εισοδήματος 2015 ) και των καταβλητέων εισφορών το 2017 (βάσει καθαρού δηλωτέου εισφορών 2016).

Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές από έναν επαγγελματία είναι μεγαλύτερες από τις καταβλητέες (επειδή το εισόδημα του 2015 ήταν μεγαλύτερο από το 2016), τότε προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο πρέπει να επιστραφεί σ' αυτόν. Αν, όμως, οι καταβληθείσες εισφορές είναι χαμηλότερες από τις καταβλητέες (επειδή το εισόδημα του 2015 ήταν χαμηλότερο από το 2016), τότε προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο θα πρέπει να πληρώσει ο επαγγελματίας.

Πηγή: capital.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια