Τροπολογία: Αλλάζουν όλα στο επίδομα θέρμανσης - Θα το λάβουν επιπλέον δικαιούχοι


Η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης είναι δυνατή με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Με την ίδια απόφαση - σύμφωνα με την τροπολογία - θα καθοριστούν μεταξύ άλλων το ύψος του επιδόματος, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται, οι δικαιούχοι, η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της σχετικής ρύθμισης.

Ειδικότερα:

1. Επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα προβλέπεται εφεξής, η χορήγησή του στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης (θα καθορισθούν με υ.α.), αντί αποκλειστικά και μόνο στους καταναλωτές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, που ισχύει σήμερα.

2. Χορηγείται έκτακτη παράταση κατά τρεις (3) μήνες στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης και κατά δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες στους δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του ν. 4307/2014 που λήγουν έως 31/12/2020.

Αιτιολογική

Άρθρο 1 Επιδιώκεται η μεταβολή του εύρους της εξουσιοδοτικής διάταξης, προκειμένου να παρέχεται επίδομα θέρμανσης στους καταναλωτές όχι μόνο για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης αλλά και για τη χρήση άλλων ειδών καυσίμων θέρμανσης, τα οποία θα καθορίζονται με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 2 Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα των δυσχερειών πάσης φύσεως που προκύπτουν στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της γενικότερης αναστάτωσης που αυτά προκαλούν στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε αυτές. Ειδικότερα, οι τρέχουσες συνθήκες δύνανται να δυσκολεύουν την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της ωρίμανσης του προς εκποίηση ενεργητικού και να δυσχεράνουν τη συγκέντρωση των απαιτούμενών εγγράφων για την κατάθεση των ίδιων των προσφορών, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνουν ενδιαφερομένους δυνητικούς επενδυτές.

Εξαιτίας της μεγάλης σημασίας της επιτυχούς έκβασης των διαδικασιών της ειδικής διαχείρισης και ειδικότερα ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όσες εξ αυτών βαίνουν προς το πέρας της διάρκειάς τους, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η παράταση, κατά τρεις (3) μήνες, του χρόνου περάτωσης των διαδικασιών ειδικής διαχείρισης που διάγουν το τελευταίο εξάμηνο της διάρκειάς τους ή οι οποίες διάγουν ήδη την παράταση του άρθρου 89 του νόμου 4714/2020, εφόσον η λήξη τους σε κάθε περίπτωση θα ελάμβανε χώρα, έως την 31.12.2020 . Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρατείνονται κατά δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες όσες διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται έως και την 31.12.2020 καθώς και όσες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε κάθε ' περίπτωση ο ειδικός διαχειριστής οφείλει να τηρεί τον απαιτούμενο τύπο της δημοσιότητας των διαδικασιών.

Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η πρόοδος και η ομαλή ολοκλήρωσή τους και ιδίως η επαύξηση των πιθανοτήτων αναθέρμανσης του εγχώριου και διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά το χρόνο που θα προκηρυχθούν ή και θα ολοκληρωθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί.

Άρθρο 1 Η ισχύουσα ρύθμιση της παρ. 8β του άρθρου 36 του ν. 3986/2011 (Α' 152) αφορά τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης.

Άρθρο 2 Η δυσχέρανση των κρίσιμων αυτών διαδικασιών, λόγω της πληθώρας των προβλημάτων που ανακύπτουν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί πρόβλημα για την εξυγιαντική διαδικασία των υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεων, καθώς δεν επιτρέπει την ομαλή ολοκλήρωση της ωρίμανσης του ενεργητικού ούτε την απρόσκοπτη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την ανάπτυξη ισχυρού ενδιαφέροντος.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1 Τα δικαιούχα πρόσωπα - καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, όπως θα οριστούν στην κανονιστική απόφαση βάσει των κριτηρίων που θα τεθούν σε αυτήν.

Άρθρο 2 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά φορείς επιχειρήσεων που τελούν υπό ειδική διαχείριση των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 και αποτελούν πεδίο εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Μέσα από την υλοποίηση των προβλέψεων της ρύθμισης αναμένεται να διευκολυνθεί ουσιωδώς η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και να επαυξηθούν οι προοπτικές αναθέρμανσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

από topontiki, μέσω teleytaiaexodos

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια