Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ - Γέννηση και ανατροφή του Αντιχρίστου


Γέννηση και ανατροφή του Αντιχρίστου

Ο Αντίχριστος θα γεννηθεί «εκ πορνείας» [Ιωάννου Δαμασκηνού, Περί Αντιχρίστου, σελ. 442, « ἀλλ’ ἄνθρωπος ἐκ πορνείας τίκτεται καί… τίκτεται τοίνυν ἐκ πορνείας, ὡς ἔφημεν … ».] από γονείς αναλόγου ήθους και ποιού προς το τέκνο τους.

Η μεν μητέρα του χαρακτηρίζεται «μιαρά κόρη» [Εφραίμ, Λόγος εις την παρουσίαν του Κυρίου, σελ. 119 « τίκτεται δέ ἀκριβῶς ἐκ κόρης μιαρᾶς τό ἐκείνου ὄργανον, οὐχ οὕτως δέ σαρκοῦται ». Στην ευρύτερη χριστιανική γραμματεία βλ. και Περί Συντελείας, XXII, σελ. 284, « καί ὁ διάβολος ἐκ μιαρᾶς γυναικός ἐξελεύσεται ἐπί τῆς γῆς ».], «ακάθαρτος» [Βλ. Ρωμανού, Εις την Β΄ παρουσίαν, Ζ΄, σελ. 269.],, και «ρίζα πικραίνουσα» [Ρωμανού, Εις την Β΄ παρουσίαν, Ζ΄, σελ. 268, « Εὕρη δέ ῥίζαν πικραίνουσαν ὁ Ἀντίχριστος καί ἐκ ταύτης τεχθήσεται ».].

Ο δε πατέρας του, σύμφωνα με μια ερμηνευτική άποψη που αναφέρεται από τον ιερό Φώτιο, θα είναι «μιαρώτατος», τέτοιος που να είναι ικανός να γεννήσει τέτοιο τρισάθλιο υιό που με τη σειρά του θα δύναται να χωρέσει μέσα του ολόκληρη την ενέργεια του σατανά [Βλ. Φωτίου, Εις το κατά Ιωάννην, Η΄, Johannes-Kommentare aus der griechischen kirche, Berlin, 1966, σελ. 59 και  Ε.Π.Ε. 14, σελ. 149-150, « ὅς χρηματίσει ἀντίχριστος ἐκ τοιούτου φύσεται μιαρωτάτου πατρός, ὅς ἐστιν ἄξιος τοιοῦτον παῖδα φῦναι ὅλην χωρῆσαι δυνάμενον τήν ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ».]

Ο Αντίχριστος, λοιπόν, θα είναι τέκνο πορνείας. Ωστόσο, ο ίδιος θα παρουσιάσει τη γέννησή του ως παρθενική και θα εξαπατήσει πολλούς ανόμους με τους ισχυρισμούς του ότι τον έτεκε παρθένος [Βλ. Ρωμανού, Εις την Β΄ παρουσίαν, Ζ΄, σελ. 269, « Ἐκ γυναικός μέν ταῖς φαντασίαις γεννᾶται ἀκαθάρτου, ἐκπλανήσει δέ ἀνόμους ὡς παρθένος αὐτόν τίκτει ». Βλ. και Συναξάριον Κυριακής της Απόκρεω, σελ. 32, « … ἐκ γυναικός μιαρᾶς καί παρθένου μέν τό δοκεῖν… ἄνθρωπος ἐκ πορνείας γεννηθείς… ». Ο Άγιος Νεόφυτος ο έγκλειστος αναφέρει μια περίεργη θέση σύμφωνα με την οποία η γυνή η περιβεβλημένη τον ήλιον που αναφέρεται στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης είναι « ἀντιθεοτόκος διεφθαρμένη καί τοῦ ἀντιχρίστου μητέρα » ( Βλ. Νεοφύτου του Εγκλείστου, Σαφήνεια, Υπόθεσις Ε΄, σελ. 230-231 ). Η άποψη ότι η μητέρα του Αντιχρίστου θα είναι διεφθαρμένη συμφωνεί με την πατερική παράδοση για την μητέρα του Αντιχρίστου. Η ταύτιση, όμως, της γυναίκας του δωδεκάτου κεφαλαίου της Αποκάλυψης με την μητέρα του Αντιχρίστου έρχεται σ’ αντίθεση με την πατερική αλλά και την ευρύτερη χριστιανική ερμηνευτική παράδοση που την ταυτίζει με την  Παναγία ή, συνηθέστερα, με την Εκκλησία. Βλ. Σάκκου Στ., « Η γυναίκα του Απ. 12 κατά την ερμηνεία των οκτώ πρώτων αιώνων », Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Προβλήματα φιλολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά, θεολογικά. ( Εισηγήσεις Στ΄ Συνάξεως Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων, Λευκωσία 1991 ), σελ. 165-179 και Αμοιρίδου, ο.π., σελ. 141-150.].

Τίποτε απ’ όσα γράφονται για την μητέρα του Αντιχρίστου δεν στηρίζεται σε κάποια αγιογραφική βάση. Προφανώς, είναι απόψεις που στηρίχτηκαν στην εμπειρία που θέλει πονηρά παιδιά να γεννώνται από πονηρούς γονείς και αγαθούς γονείς να γεννούν αγαθά παιδιά. 

Άλλωστε, τα στοιχεία της κληρονομικότητας αλλά και της διαπαιδαγώγησης, που θεωρείται πως παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του ανθρώπου – ο Χριστιανισμός προσθέτει και το στοιχείο της προσωπικής προαίρεσης του καθενός – εξαρτώνται απ’ τους γονείς. 

Άλλωστε, υπάρχει και η αρχή της απόλυτης αντίθεσης Χριστού και Αντιχρίστου. Και, αν τον Χριστό τον γέννησε η αμόλυντη και καθαρωτάτη Παναγία, δικαιολογημένα θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει πως αυτή που  θα γεννήσει τον Αντίχριστο θα πρέπει να είναι σε όλα αντίθετη προς την Μητέρα του Θεού.

Όσον αφορά στα σχετικά με τον πατέρα του Αντιχρίστου πρέπει να πούμε πως είναι μια ερμηνευτική θέση που αναφέρεται απ’ τον Ιερό Φώτιο στην ερμηνεία του στο Ιω. 8,44 [Ιω. 8,44, «Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ καί τάς ἐπιθυμίας τοῦ πατρός ὑμῶν θέλετε ποιεῖν».]. Βέβαια, αυτή η ερμηνεία δεν είναι η επικρατέστερη, ούτε αυτή που θεωρεί πιθανότερη ο Μέγας Φώτιος, γι’ αυτό και καμία σύγχρονη μετάφραση της Αγίας Γραφής δεν την λαμβάνει υπ’ όψιν. Είναι, όμως, μια ερμηνεία, γι’ αυτό και την αναφέρουμε.

Άλλωστε, υπάρχει και το στοιχείο της ανθρώπινης εμπειρίας που θέλει τα παιδιά να ακολουθούν, συνήθως, πορεία ανάλογη με αυτήν των γονέων τους. Όπως αναφέρει και ο Ιερός Φώτιος στα πλαίσια άλλης ερμηνείας του χωρίου, «ἡ γάρ τῶν τέκνων κακία πατρός ἐστίν ἀτιμία» [Φωτίου, Εις το κατά Ιωάννην, Η΄, Johannes-Kommentare aus der griechischen kirche, Berlin, 1966, σελ. 59 και Ε.Π.Ε. 14, σελ. 152.].

Ο Αντίχριστος, σύμφωνα με τον Ιππόλυτο, θα περιτμηθεί κατά μίμηση της περιτομής του Χριστού [Βλ. Ιππολλύτου, Περί Χριστού και Αντιχρίστου, VI, σελ. 199-200.]. Και αυτή η θέση δεν έχει συγκεκριμένη βιβλική βάση. Προφανώς, στηρίζεται στην Ιουδαϊκή καταγωγή του Αντιχρίστου και την τακτική του να μιμείται σε όλα τον Χριστό.

Για την ανατροφή του Αντιχρίστου δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Την μοναδική σχετική πληροφορία οφείλουμε στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. «Ανατραφήσεται λεληθότως», γράφει ο ιερός Πατήρ. Δηλαδή η ανατροφή του θα διαλάθει της προσοχής των ανθρώπων. 

Ο Αντίχριστος θα ανατραφεί και θα μεγαλώσει ως άγνωστος, χωρίς κανείς να γνωρίζει τίποτε γι’ αυτόν.


Ολόκληρη τη Διατριβή θα τη βρείτε εδώ

από oaskhths.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια