Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ - Η καταγωγή του Αντιχρίστου απ’ τη φυλή του Δάν

 


Η καταγωγή του Αντιχρίστου απ’ τη φυλή του Δάν

Η καταγωγή του Αντιχρίστου θα είναι ιουδαϊκή απ’ τη φυλή του Δαν. Αυτήν την πληροφορία μας παρέχουν οι Άγιοι Ειρηναίος, Ιππόλυτος, Θεοδώρητος Κύρου και Βέδας και ο Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος [Βλ. στις υποσημειώσεις της επόμενης σελίδας. Βλ. και Συναξάριον Κυριακής της Απόκρεω, σελ. 32. Σχετικά με αυτό το θέμα βλ. και Ηill E. Charls, Antichrist from the tribe of Dan, Journal of Theological Studies, 1995, ( 46 ), σελ. 99-117.].

Στην ευρύτερη χριστιανική γραμματεία κάνουν λόγο για αυτήν οι συγγραφεύς του Περί Συντελείας, συγγραφεύς του «Προς Αντίοχον», Ανδρέας και Αρέθας Καισαρείας. Η συγκεκριμένη θέση στηρίζεται σε χωρία - προφητείες των βιβλίων της Γενέσεως [Γεν. 49,16-18,  « Δάν κρινεῖ τόν ἑαυτοῦ λαόν ὡσεί καί μία φυλή ἐν Ἰσραήλ καί γενηθήτω Δάν ὄφις  ἐφ’ ὁδοῦ ἐγκαθήμενος ἐπί τρίβου δάκνων πτέρναν ἵππου καί πεσεῖται ὁ ἱππεύς εἰς τά ὀπίσω τήν σωτηρίαν περιμένων κυρίου ». Βλ. Ιππολύτου, Περί Χριστού και Αντιχρίστου, XIV, σελ. 201, Θεοδωρήτου Κύρου, Εις την Γένεσιν, Ερώτησις ΡΙ΄, P.G. 80, 221-224 και Βέδα, Ε.Α., VII, P.L. 93,150 και Marshall, σελ. 46. Στην ευρύτερη χριστιανική γραμματεία βλ. Περί Συντελείας, XVIII, σελ. 282, και Αρέθα Καισαρείας, Ε.Α., ΙΘ΄, σελ. 290.],  του Δευτερονομίου [Δευτερονόμιο 33,22, « Σκύμνος λέοντος Δάν καί ἐκπηδήσεται ἐκ Βασάν ». Βλ. και Ιππολύτου, Περί Χριστού και Αντιχρίστου, XIV, 201. Στην ευρύτερη χριστιανική γραμματεία βλ. Μ. Αθανασίου, αμφιβαλλόμενα, Προς Αντίοχον άρχοντα, Β.Ε.Π.Ε.Σ. 6, σελ. 132, Περί Συντελείας, XVIII, σελ. 282. Βλ. και Αρέθα, Ε.Α., σελ. 218.], του Ιεζεκιήλ [Ιερεμία 8,16. « Σπουδήν ἐκ Δάν ἀκουσόμεθα ὀξύτητος ἵππων αὐτοῦ, ἀπό φωνῆς χρεμετισμού ἱππασίας ἵππων αὐτοῦ ἐσείσθη πᾶσα ἡ γῆ ». Βλέπε Ειρηναίου, Έλεγχος, V, 30,2, σελ. 379, Ιππολύτου, Περί Χριστού και Αντιχρίστου, XV, σελ. 202, Περί Συντελείας, σελ. XIX, σελ. 282.] και της Αποκάλυψης [Αποκάλυψη 7,4-8. Βλ. Ειρηναίου, Έλεγχος, V, 30,2, σελ. 379, Βέδα, Ε.Α., VII, P.L. 93,150 και Marshall, σελ. 46. Στην ευρύτερη χριστιανική γραμματεία βλ. Ανδρέα Καισαρείας, Ε.Α., ΙΘ΄, σελ. 281 και Αρέθα Καισαρείας, Ε.Α., ΙΘ΄, σελ. 288-290.]

Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας διαφοροποιείται, καθώς αναφέρει πως ο Αντίχριστος δεν θα είναι καν Ιουδαίος. Ωστόσο, η θέση του στερείται αγιογραφικής βάσης και έρχεται σ’ αντίθεση με την περί Ιουδαϊκής καταγωγής του Αντιχρίστου πατερική παράδοση [Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Περί της εν Πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως, P.G. 68, 576.].

Στην ευρύτερη χριστιανική γραμματεία δίνονται περισσότερες σχετικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τον Αρέθα Καισαρείας, η φυλή του Δαν δεν θα «μαιεύσει» απλώς τον Αντίχριστο αλλά θα διαδραματίσει και κάποιο ρόλο στην ανέλιξή του. Αφού συγκροτηθεί και οργανωθεί απ’ αυτόν, στη συνέχεια θα τον υποστηρίξει και θα τον προβάλλει ως καύχημα και «κλέος ἀκλεές καί ὀλέθριον» [Αρέθα Καισαρείας, ΙΘ΄, σελ. 290, « Ἤ καί κατά τήν τελευταῖαν τοῦ Ἀντιχρίστου ἐπιδημίαν , ἐν ᾗ καί ἣ τοῦ Δάν φυλή τῆς σωτηρίας ἐκβέβληται, ἄτε μαιεύουσα τόν Ἀντίχριστον, καί ἐπ᾿ αὐτοῦ συγκροτουμένη, καί τούτῳ προσανέχουσα, καί καύχημα τοῦτον προβαλλομένη καί κλέος ἀκλεές καί ὀλέθριον ».]. Οι δύο Αρχιεπίσκοποι Καισαρείας γράφουν ότι μέλη της φυλής του Δαν υπήρχαν την εποχή τους στα ανατολικά μέρη της Περσίας. Ο Ανδρέας αναφέρει πως, ίσως, ο Αντίχριστος επιτεθεί απ’ αυτήν την περιοχή εναντίον άλλων βασιλέων [Βλ. Ανδρέα Καισαρείας, Ε.Α., ΝΑ΄, 368, « Εἰκός δέ καί τόν Ἀντίχριστον, ἐκ τῶν ἀνατολικῶν μερῶν τῆς Περσικῆς γῆς, ἔνθα ἡ φυλή τοῦ Δάν, ἐκ ρίζης Ἐβραίων ἐξερχόμενον… », και Αρέθα, Ε.Α., ΝΑ΄, σελ. 417. Σχετικά με την καταγωγή του Αντιχρίστου απ’ την φυλή του Δαν στην Βυζαντινή Αποκαλυπτική παράδοση βλ. Paul J. Alexander, The Byzantine apocalyptic tradition, ed. By Dorothy deF. Abrahamse, University of California Press, California, 1985, σελ. 195 κ.εξ..].

Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε πως στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχει διατυπωθεί και καταγραφεί ένας προβληματισμός και μια ένσταση σχετικά με την καταγωγή του Αντιχρίστου απ’ τη φυλή του Δαν [Βλ. Θεοδώρου Ανδρέα, « Η ώρα του Αντιχρίστου », Παρουσία, Αθήνα 1997, σελ. 8.]. Ο προβληματισμός αυτός οφείλεται και στο ότι ο διαχωρισμός του Ισραήλ σε φυλές δεν υπάρχει απ’ τον πρώτο μ.Χ. αιώνα, όταν συνέβη η καταστροφή των σχετικών καταλόγων [Βέβαια, υπάρχουν διάφορες ιστορικές μαρτυρίες για την παρουσία Ιουδαίων της φυλής του Δαν σε διάφορες περιοχές. Ο Ιώσηπος αναφέρει πως απόγονοι του Δαν κατοικούσαν στην περιοχή ανατολικά του ποταμού Ευφράτη. Αναφέραμε ήδη τις πληροφορίες των Ανδρέα και Αρέθα Καισαρείας. 
Τον 9ο αιώνα ο Eldad ha dani έγραψε ένα κείμενο για κάποιο ανεξάρτητο Ιουδαϊκό βασίλειο της Ανατολικής Αφρικής, στο οποίο κατοικούσαν και απόγονοι του Δαν. Το κείμενο καταλήγει με την εγκατάσταση αυτών των ανθρώπων στην περιοχή του Cush στην Αιθιοπία. 
Σήμερα, είναι γνωστό πως αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ καθαρές υπάρχουν μόνο οι φυλές του Ιούδα και Λευί. Ωστόσο, κυκλοφορούν πληροφορίες για κατάλοιπα διαφόρων ισραηλιτικών φυλών σε διάφορα μέρη, που, αν και δεν είναι βέβαιο, αν ισχύουν και αν είναι πραγματικές, πάντως, υπάρχουν. 
Η φυλή του Δαν θεωρείται πως μαζί με τις 10 υπόλοιπες φυλές του βασιλείου εξαφανίστηκαν με την πολιτική που επέβαλαν οι Ασσύριοι μετατοπίζοντας πληθυσμούς σε διάφορους τόπους της αυτοκρατορίας τους. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες παραδόσεις για καταγωγή κάποιων φυλών από τον Δαν. Ειδικά, στην περιοχή του Αφγανιστάν υπάρχουν πολλές φυλές που ισχυρίζονται πως είναι υπολείμματα των χαμένων φυλών του Ισραήλ. Βλ. σχετικά και Κουτσούκη Δημητρίου, Χριστός, Αντίχριστος, άνθρωπος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1988, σελ. 108-9. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ολόκληρη η κοινότητα των falashas, των μαύρων Ιουδαίων της Αιθιοπίας, πάνω από είκοσι χιλιάδες άτομα μεταφέρθηκε με αεροπλάνα στο Ισραήλ. Οι falashas θεωρούνται από επιφανείς ραββίνους απόγονοι του Δαν ( Βλ. Rabbi Yaakov Kleiman, « Tribes of Israel lost and found / ancient and modern », αποσπάστηκε από τον δικτυακό τόπο www.cohen- levi.org/the_tribe/tribes_of_israel.htm. Στο τέλος του άρθρου παρατίθεται και σχετική βιβλιογραφία ). 
Άλλωστε, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο του διαχωρισμού του Ισραήλ σε φυλές σε μελλοντικό χρόνο. Στα βιβλία των Έσδρα και του Νεεμία αναφέρεται πως όταν παρουσιάστηκαν κάποιοι που ισχυρίζονταν ότι είναι απόγονοι του Ααρών χωρίς, όμως, να έχουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, αποφασίστηκε η υπόθεσή τους να επιλυθεί από φωτισμένο Αρχιερέα ( Βλ. Νεεμία 7,65 « Καί εἶπεν Ἀθερσασθά, ἵνα μή φάγωσιν ἀπό τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων, ἕως ἀναστῇ ἱερεύς φωτίσων ». Βλ. και Έσδρα 2,63 ). Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και στο μέλλον. 
Επομένως, η μη ύπαρξη φυλών στο Ισραήλ σήμερα δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο και δεν θα πρέπει να μας προβληματίζει. Σήμερα, δεν υπάρχουν φυλές στο Ισραήλ. Αύριο, μπορεί να υπάρχουν. 
Και στο παρελθόν συνέβη κάτι παρόμοιο. Άλλωστε, η υπόθεση της διάκρισης των φυλών του Ισραήλ βρίσκεται ακόμη στις αρχές της. Μπορεί στο μέλλον να διαπιστωθεί είτε από λαϊκές παραδόσεις είτε από την εξέλιξη της μοριακής βιολογίας, είτε ακόμη και με άλλο τρόπο, η ύπαρξη και άλλων πληθυσμών που κατάγονται απ’ την φυλή του Δαν. 
Στην Ιουδαϊκή θρησκεία, ο διαχωρισμός των Ιουδαίων σε φυλές θεωρείται ως κάτι που εν μέρει θα προηγηθεί και εν μέρει θα συντελεστεί στην μεσσιανική εποχή. Ο τελικός και ακριβής διαχωρισμός των φυλών, σύμφωνα μ’ αυτήν τήν άποψη ) θα συντελεστούν από τον Προφήτη Ηλία και τον Μεσσία τους (τον δικό μας Αντίχριστο). 
Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Μεσσιανικής εποχής αυτοί πράττουν ότι μπορούν ( Βλ. Rabbi Yaakov Kleiman, « Tribes of Israel lost and found / ancient and modern », o.π.. Αυτός ο δικτυακός τόπος ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα των Ιουδαϊκών φυλών και της αναβίωσης της λατρείας του Ναού του Σολομώντα. Παρατίθεται και βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα των χαμένων φυλών του Ισραήλ ). Προς το παρόν ασχολούνται κυρίως με τις φυλές του Ιούδα και του Λευί. Με την πρώτη, γιατί υπάρχουν γι’ αυτήν περισσότερα επιστημονικά στοιχεία και διότι πιστεύουν πως απ’ αυτήν θα προέλθει ο Μεσσίας τους, και με την  δεύτερη διότι είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει ο τρίτος ναός, που φαίνεται να είναι ο άμεσος στόχος τους αυτήν την στιγμή. 
Η καταγωγή του Αντιχρίστου φαίνεται να είναι ένα σημείο διαφοροποίησης απ’ τον Ιησού Χριστό, ένα σημείο-εξαίρεση στον κανόνα της τακτικής της μίμησης του Χριστού. Διότι ο Χριστός καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ, της φυλής του Ιούδα. Αντίθετα, ο Αντίχριστος θα έλκει την καταγωγή του απ’ τη φυλή του Δαν. Πάντως, στην Ιουδαϊκή παράδοση υπάρχει μια αναφορά που φαίνεται να συνδυάζει αυτές τις δυο απόψεις. 
Συγκεκριμένα, υπάρχει μια Ιουδαϊκή παράδοση σύμφωνα με την οποία ο πατέρας του Αντιχρίστου θα κατάγεται απ’ τη φυλή του Ιούδα, ενώ η μητέρα του απ’ τη φυλή του Δαν. Βλ. Louis Ginzberg, “ Antichrist ”, Αποσπάστηκε απ’ την ηλεκτρονική διεύθυνση http://Jewishencyclopedia.com/view-friendly.jsp?arbid=1577&letter=A. ].

Ολόκληρη τη Διατριβή θα τη βρείτε εδώ
.

Δείτε επίσης τα «Σημεία των καιρών: Η άνοδος της φυλής του Δαν» εδώ


από oaskhths.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια