Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ;

Ὁ Κλάους Σβάμπ, ἐμπνευστὴς τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκινήσεως»,
ἐβράβευσε τὸ 2003 (World Economic Forum) τὸν κ. Κ. Μητσοτάκην.
 
Τὸ Φανάρι ἐρωτοτροπεῖ μὲ τὴν μασονίαν, ἀντὶ νὰ καταδικάσῃ αὐτήν!
Ἡ Ἑλληνική Ἱεραρχία προκλητικῶς ἀδιαφορεῖ.
 
Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν νῦν Πρωθυπουργὸν κ. Κυριάκον Μητσοτάκην νὰ ἀπαντήσῃ εἰς τὸ ἐρώτημα, ἐὰν ὁ ἴδιος ἔχη προσχωρήσει εἰς τὴν ἑωσφορικὴν Μασονικὴν θρησκείαν. 
 
Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ
 
Ἀφορμὴ γιὰ τὸ σημερινό μας ἄρθρο ἐλάβαμε ἀπὸ ἕνα σχόλιο τοῦ γνωστοῦ γιὰ τὴν ὀρθοδοξότητα καὶ ἀγωνιστικότητά του περιοδικοῦ «Ὁ Σταυρός», ὄργανο τῆς ὁμωνύμου ἱεραποστολικῆς ἀδελφότητος, ποὺ ἵδρυσε ὁ μακ. Ἐπίσκοπος πρ. Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Τὸ παραθέτουμε αὐτούσιο λόγῳ τῆς σπουδαιότητός του: 
 
Τίτλος: «Μασόνος ὁ τ. Πρωθυπουργὸς Κων/νος Μητσοτάκης; Ὑπότιτλος: «Ἐνδιαφέρον θὰ εἶχαν οἱ ἀπόψεις-ἐξηγήσεις τοῦ υἱοῦ του, νῦν πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη». 
 
Σχόλιο: «Στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος δημοσιεύονται τὰ ἑξῆς: “στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ 2018 ὁ Μεγάλος Διδάσκαλος, ἀφοῦ ἄνοιξε τὶς ἐργασίες τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος εἰς βαθμὸν Διδασκάλου, ἀναφέρθηκε στοὺς μεταστάντες εἰς αἰωνίαν ἀνατολὴν ἀδελφούς μας μὲ τὰ ὀνοματεπώνυμα καὶ τὶς Στοές τους, ζητώντας ἀπὸ τοὺς παρισταμένους ἀντιπροσώπους καὶ παρατηρητὲς διδασκάλους νὰ κρατήσουν ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ καὶ νὰ φέρουν τὴν πένθιμη χειροκρουσία”. 
 
«Μεταξὺ τῶν μεταστάντων “εἰς αἰωνίαν ἀνατολήν” τεκτόνων ὑπάρχει καὶ τὸ ὄνομα (στοᾶς & μέλους) Σεπτ. Στ. Ραδάμανθυς – Μητσοτάκης Κωνσταντῖνος (πρώην πρωθυπουργός).
Σύντομη ἔρευνα ἔδειξε ὅτι ἕδρα τῆς συγκεκριμένης Στοᾶς εἶναι τὰ Χανιά». 
 
«Εἶναι βεβαίως γνωστὴ ἡ πρακτικὴ τῆς Μασονίας νὰ παρουσιάζει μεγάλες προσωπικότητες (πρ. πρωθυπουργούς, πατριάρχες, κ.ἄ) ὡς ἐπιφανεῖς τέκτονες! Ἔτσι νομίζουν ὅτι θὰ ἀλλάξουν τὴν ἀρνητικὴ γνώμη, ποὺ ἔχει ἐδῶ καὶ αἰῶνες γιὰ τὴν μασονία ὁ ἑλληνικὸς λαός! Ἆραγε, δὲν θὰ ἦταν τιμιώτερο γι’ αὐτή, ποὺ καυχᾶται γιὰ τὶς ἠθικὲς ἀρχές της, νὰ παύσει νὰ καλύπτει ἑαυτὴν μὲ τὸν ὕποπτο πέπλο τῆς ἄκρας μυστικότητας ἀποκαλύπτοντας τὰ μέλη της ὅσον αὐτὰ βρίσκονται ἀκόμη ἐν ζωῇ; Οἱ δὲ ζῶντες μασόνοι, γιατί ἀποκρύπτουν ἐπιμελῶς τὴ μασονικὴ ἰδιότητά τους; Κάθε ἄνθρωπος δηλώνει ὑπερήφανος καὶ θεωρεῖ τιμή του τὴν συμμετοχή του σὲ διαφόρους κοινωφελεῖς καὶ ἄλλους ὀργανισμούς, ἐκτὸς τοῦ μασόνου! Γιατί; Προφανῶς διότι καὶ οἱ ἴδιοι οἱ τέκτονες ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ μασονία δὲν εἶναι ἡ “ἀθώα περιστερά”, ποὺ τοὺς παρουσίασαν ὅσοι τοὺς ἔπεισαν νὰ ἐνταχθοῦν σ’ αὐτή». 
 
«Ὅσο γιὰ τὸν “εἰς αἰωνίαν ἀνατολήν” ἀναπαυόμενον πρ. Πρωθυπουργό μας εὐχόμεθα νὰ μὴ ὑπῆρξε ποτὲ τέκτων ἤ, ἐάν ὑπῆρξε, νὰ μετανόησε πρὶν τὸν θάνατόν του. Ἐπειδὴ δὲ πολλάκις στὰ “μεγάλα πολιτικὰ τζάκια”, κατὰ τὴν λαϊκὴ ἔκφραση, ἡ τεκτονικὴ ἰδιότητα εἶναι πατροπαράδοτη μεταβιβαζόμενη ὡς γονικὴ παροχή, εὐχόμεθα ἐπίσης τὰ ὀνόματα τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καὶ τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων Κώστα Μπακογιάννη νὰ μὴ περιλαμβάνονται σήμερα στὶς καταστάσεις μελῶν τοῦ τεκτονισμοῦ». 
 
«Ἀπὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ψυχική τους σωτηρία καλοῦμε τοὺς τέκτονες νὰ ἀναλογισθοῦν «τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8:36). 
 
«Τὸ θέμα εἶναι σοβαρώτατο, εἶναι ζήτημα (αἰωνίου) ζωῆς καὶ (πνευματικοῦ) θανάτου. Δικαιολογίες δὲν ὑπάρχουν. Ἡ Ἐκκλησία ἐπανειλημμένως ἔχει διαφωτίσει καὶ προειδοποιήσει σαφῶς καὶ κατηγορηματικῶς χαρακτηρίζοντας τὸν τεκτονισμὸ “ὡς σύστημα ἀντιχριστιανικὸν καὶ πεπλανημένον”, ὡς “παγανιστικὴ θρησκεία ὅλως διάφορον καὶ ξένην τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας, καθὼς καὶ ὅτι “ἡ ἰδιότητα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ εἶναι ἀσυμβίβαστος πρὸς αὐτὴν τοῦ Τέκτονος”. Ἡ Ἐκκλησία ἐπίσης βασιζόμενη στὸν λόγο τοῦ Ἱδρυτοῦ της “Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει” (Λουκ.16:13), προειδοποιεῖ ὅτι “ὅσοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἔχουν προσχωρήσει στὴν μασονία ἔχουν διαπράξει τὸ ἔσχατο ἐκκλησιαστικὸ ἀδίκημα τῆς ἀποστασίας θέτοντας αὐτομάτως ἑαυτοὺς ἐκτὸς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ὅσοι μασόνοι ἔχουν ὦτα ἀκούειν ἀκουέτωσαν. Ἐξ ὅσων γνωρίζομε, κατὰ τὴν μύησή τους τοὺς δένουν τὰ μάτια μόνο, δὲν τοποθετοῦν καὶ ὠτοασπίδες στὰ ὦτα τους». 
 
Ἐμεῖς προσυπογράφουμε ὁλόψυχα τὸ ἀνωτέρω σχόλιο τοῦ καλοῦ περιοδικοῦ καὶ τὸ ἀναδημοσιεύουμε τιμώντας ἔτσι καὶ τοὺς ἀντιμασονικοὺς ἀγῶνες τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», ἰδίως δὲ τοῦ μακαριστοῦ ἱδρυτοῦ του, π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, ὁ ὁποῖος ἔγραψε ἱστορία ἀποκαλύπτοντας καὶ ἀφαιρώντας τὴν ὑποκριτικὴ μάσκα τῆς μασονίας καὶ ἄλλων σκοτεινῶν δυνάμεων. 
 
Ἐρωτήματα περὶ τῆς μασονικῆς ἠθικῆς 
 
Κατὰ τοὺς μασόνους βασικὸς σκοπὸς τοῦ τεκτονισμοῦ εἶναι «ἡ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ βελτίωση τῶν μελῶν του μὲ τὴν αὐτογνωσία, τὴν ἔρευνα τῆς ἀλήθειας, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν ἐφαρμογὴν ἠθικῶν ἀρχῶν». Ὁ περὶ ἠθικῆς λόγος χρησιμοποιεῖται κατὰ κόρον στὰ μασονικὰ κείμενα. Ὡστόσο, κάθε νοήμων μελετητὴς τῆς θολῆς τεκτονικῆς φιλοσοφίας, ἡ ὁποία ὁμοιάζει μὲ τήν σουπιά, ποὺ ἐκσφενδονίζει μελάνι, ὅποτε κινδυνεύει, ἀναρωτᾶται: 1) Ποία σχέση ἠμπορεῖ νὰ ἔχῃ μία ὀργάνωση μὲ τὴν ἠθική, ὅταν τὴ νομιμοποίησή της ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἐπέτυχε ἀποκρύπτοντας τὴν ἀληθινή της ταυτότητα καὶ παραπλανώντας τὶς ἁρμόδιες δικαστικὲς ἀρχὲς ἐπικαλούμενη κοινωφελεῖς καὶ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, ἀντὶ τῆς παγανιστικῆς θρησκειακῆς- ἰδιότητός της; 2) Εἶναι ἠθικὴ ἡ παρουσίαση τῶν μελῶν της μετὰ τὸν θάνατόν τους, ὅταν αὐτά, ἐὰν δὲν ὑπῆρξαν μασόνοι, δὲν ἠμποροῦν νὰ διαψεύσουν τοὺς περὶ τοῦ ἀντιθέτου ἰσχυρισμοὺς τῆς Στοᾶς καὶ νὰ ὑπερασπιστοῦν τοὺς ἑαυτούς των; 3) Ὁ ἀείμνηστος ὁμολογητὴς θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος εἶπε κάποτε σὲ ὁμιλία του ὅτι ἡ μασονία στὴν Ἑλλάδα ἔχει τόσο κακὴ φήμη, ὥστε γιὰ τὸν μέσο Ἕλληνα πολίτη μασόνος = σατανᾶς! Οὐδὲν τούτου ἀληθέστερον. Μία μικρὴ δημοσκόπηση εὔκολα δύναται νὰ τὸ ἀποδείξῃ. 
 
Τὴν (ἀληθῆ ἢ ψευδῆ) παρουσίαση τῆς μασονικῆς ἰδιότητος ὑπεροχικῶν προσώπων ἡ μὲν Στοὰ θεωρεῖ τιμητικὴ γι’ αὐτή, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐκαιρία νὰ ὡραιοποιήσῃ καὶ ἀποκαταστήσῃ τὸ τσαλακωμένο προφίλ της, γιὰ τοὺς ἀποκαλυφθέντες, ὅμως ἢ συκοφαντουμένους νεκροὺς πρέπει νὰ θεωρῆται ὡς μετὰ θάνατον δυσφήμιση, ποὺ κανεὶς δὲν ἠμπορεῖ ἀπὸ τὴν μνήμη τοῦ λαοῦ νὰ ἐξαλείψῃ. 
 
Τούτων δοθέντων, ἀναρωτώμεθα, πόσο ἠθικὸ εἶναι, προκειμένου νὰ διαφημίσῃς μία ὀργάνωση, ποὺ ἀντιμετωπίζεται μὲ περισσὴ καχυποψία, νὰ δυσφημῇς τὴν ὑστεροφημία τόσων νεκρῶν ἀνθρώπων; Δὲν ἀδικοῦμε τὴν μασονία, ἡ ἰδία ἀδικεῖ τὸν ἑαυτό της. Ἁπλῶς οἱ γραμμὲς αὐτὲς ἀπηχοῦν τὸ περὶ αὐτῆς φρόνημα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Νὰ εἶναι ἆραγε τυχαῖο, ὅποτε γίνεται λόγος περὶ σκοτεινῶν δυνάμεων, στὴ σκέψη τοῦ λαοῦ μας τὴν πρώτη θέση μεταξὺ αὐτῶν τῶν δυνάμεων νὰ κατέχῃ ἡ μασονία; 
 
Διατί σιωποῦν; 
 
Καὶ ἕνα ἄλλο καίριο ἐρώτημα. Βλέποντας οἱ μασόνοι τὴν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας πρωτοφανῆ ἐπέλαση τῆς ἀνηθικότητος καὶ ἀποδόμηση τῆς ἠθικῆς καὶ μάλιστα μὲ νόμους τοῦ Κράτους, γιατί σιωποῦν; Δὲν εὑρῆκαν ἕνα λόγο ὑπὲρ τῆς πολεμουμένης ἠθικῆς νὰ ἀρθρώσουν οἱ πολυγραφώτατοι, κατὰ τὰ ἄλλα, ἀκατάσχετα φιλοσοφοῦντες θεωρητικοί της; Ἀπώλεσε ἡ μασονία τὴν περὶ ἠθικῆς εὐαισθησία της ἢ δὲν τὴν εἶχε ποτέ; Πανταχοῦ ἀποῦσα, πάντοτε καὶ «κωφάλαλη» εἰς πάντας τοὺς ἀγῶνες τῆς ὑγιοῦς ἑλληνικῆς κοινωνίας, κυρίως ὅποτε τὸ κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ ἡ χριστιανικὴ ἠθική! 
 
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἐνώπιόν τους, ἀλλὰ δὲν τὴν βλέπουν! 
 
Ἔκπληξη προκαλεῖ καὶ ἡ διακήρυξη ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἠθικὴ βελτίωση τῶν μελῶν, ἄλλος βασικὸς σκοπὸς τῶν μασόνων εἶναι και ἡ ἔρευνα τῆς ἀλήθειας! 
 
Ὁ Πιλᾶτος, ὡς γνωστόν, ἐρώτησε τὸν Χριστό: «Τί ἐστιν ἀλήθεια;» (Ἰωάν. 18:38), ὡστόσο ἡ ἄγνοιά του ἐκείνη ἦταν δικαιολογημένη, διότι ὡς εἰδωλολάτρης πόρρω ἀπεῖχε ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. 
 
Ἡ ἄγνοια τῶν ἑλλήνων μασόνων, ὅμως σήμερα εἶναι ἀδικαιολόγητη, διότι ἐγεννήθησαν, ἐβαπτίσθησαν ὀρθοδόξως καὶ ζοῦν στὴν Ὀρθόδοξο χριστιανικὴ Ἑλλάδα, τὴν ὁποία ἐπὶ δύο χιλιετίες τώρα καταυγάζει τὸ ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ, φῶς, τὸ ὁποῖο μέσα ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς Στοὲς οἱ τέκτονες δὲν βλέπουν, ὥστε νὰ ἐφαρμόζεται καὶ σ’ αὐτοὺς ὁ εὐαγγελικὸς λόγος «αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα» (Ἰωάν. 3:19). 
 
Πρὸς Ἕλληνας μασόνους 
 
Συμπατριῶτες μας, μασόνοι, δὲν ἀντιλαμβάνεσθε, ὅτι ἐρευνώντας γιὰ τὴν ἀλήθεια, 20 αἰῶνες ἀφ’ ὅτου αὐτὴ ἦλθε στὸν κόσμο αὐτοπροσώπως, γιὰ νὰ ἀποκαλύψη ἑαυτὴ στοὺς ἀνθρώπους, κατατάσσετε ἑαυτοὺς μετὰ τῶν τραγικὰ πλανηθέντων Ἰουδαίων γινόμενοι αὐτοκατάκριτοι; 
 
Εἶναι δυνατὸν ἐρευνώντας γιὰ τὴν ἀλήθεια νὰ μὴ συν­αντήσατε τὸν λόγο τοῦ Ἰησοῦ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή»; (Ἰωάν. 14:6). Ἡ ἀλήθεια, ποὺ ἀναζητεῖτε, δὲν εὑρίσκεται μέσα στὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος, μὲ τὸν ὁποῖο ἀσχολεῖστε, ἀλλὰ μέσα καὶ στὸ ταπεινώτερο Ὀρθόδοξο ἐξωκκλήσι, ἐπάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα. Περιέχεται δὲ μέσα σὲ δύο λειτουργικὰ σκεύη, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο καὶ τὸ ἅγιο δισκοπότηρο. 
 
Εἶναι ἐπίσης ἀνεξήγητο τὸ γεγονός, ὅτι, ἐνῷ, ὅπως ἰσχυρίζεσθε, τόσοι μεγαλόσχημοι κληρικοὶ ὑπῆρξαν μέλη σας, πῶς δὲν σᾶς ἔδειξαν τὴν μοναδικὴ σώζουσα Ἀλήθεια, τὴν αὐθεντικὴ μορφὴ τῆς ὁποίας κατ’ ἀποκλειστικότητα κατέχει ἡ Ὀρθοδοξία, σεῖς ἐμμένετε νὰ ὑπνοβατεῖτε παραπατώντας μέσα στὸ πνευματικὸ σκοτάδι ἀσχολούμενοι μὲ τὴν ἀρχαία εἰδωλολατρία! Αὐτὴ ὁ Χριστιανισμὸς ἔθεσε ὁριστικὰ στὸ περιθώριο καὶ στὸ χρονοντούλαπο τῆς Ἱστορίας. Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ περιβάλλον εὑρισκόμενοι εἶναι φυσικὸ νὰ μὴ βλέπετε τὴν ἀλήθεια, ἡ ὁποία ἀποκαλύπτεται μόνο σὲ ταπεινὲς ψυχές, ποὺ ποθοῦν νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν οὐράνιο Νυμφίο τους καὶ Βασιλέα τῶν ὅλων Ἰησοῦ Χριστό, ὄχι μὲ τὸν ἀπὸ τοὺς προκατόχους σας ἐφευρεθέντα ἀνθρωποποίητο Μ.Α.Τ.Σ., θεὸ τῆς ἀνθρωπίνης ματαιότητος καὶ ἀποστασίας. 
 
Πρὸς μασόνους ἀρχιερεῖς 
 
Καὶ τώρα πρὸς ἐσᾶς στρέφουμε τὸν λόγο μας, Παναγιώτατοι, Μακαριώτατοι, Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι: ὁ ἔλεγχος ἀρχιερέων μὴ ὀρθοτομούντων τὴν Ὀρθόδοξo ἀλήθεια καὶ μὴ ἀγωνιζομένων κατὰ τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων καὶ τὴν προστασία τοῦ ποιμνίου των ἀπὸ αὐτὲς κάθε ἄλλο παρὰ εὐχάριστoς εἶναι σ’ ἐμᾶς, πόσο μᾶλλον, ὅταν οἱ ἐλεγχόμενοι μπαινοβγαίνουν στὶς μασονικὲς Στοές, καὶ συγχρόνως στοὺς ὀρθοδόξους Ναοὺς κρατοῦν στὰ χέρια τους τὰ ἅγια δισκοπότηρα! 
 
Τὸ ὅτι πολλοὶ ἀπὸ σᾶς εἶστε μασόνοι, ὁ λαὸς ὑποψιάζεται ἀπὸ τὴν ἐν γένει φιλικὴ συμπεριφορά σας ἔναντι τῆς μασονίας καὶ τῶν παρακλαδιῶν της. 
 
Πρὸ ἐτῶν, ὅταν ὁ Μέγας Διδάσκαλος τῆς Μ. Στοᾶς Χρῆστος Μανέας σὲ συνέντευξή του δήλωσε, ὅτι ἐν ἐνεργείᾳ μητροπολίτες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἦσαν μασόνοι, καί, ἐνῷ οἱ πιστοὶ σᾶς καλούσαμε ἢ νὰ ἀπαιτήσετε ἀπὸ τὸν κ. Μανέα νὰ κατονομάσῃ αὐτοὺς ἢ νὰ τὸν μηνύσετε γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμιση, σεῖς τηρήσατε σιωπὴ μασονική! Μὲ τὴν ἔνοχη ἐκείνη σιωπή σας ἀποδείξατε, ὅτι ὄντως ὑπῆρχαν μασόνοι ἱεράρχες στὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν ἐπιθυμούσατε τὴν ἀποκάλυψή τους! 
 
Δυστυχῶς ὅμως μέλη τεκτονικῶν Στοῶν εἶναι καὶ ἕλληνες ἀρχιερεῖς τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Ἐδῶ καὶ πολλοὺς αἰῶνες ὑπάρχουν καταγγελίες, ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μασονοκρατεῖται. Ἐντύπωση δὲ προκαλεῖ τὸ γεγονός, ὅτι πλεῖστοι ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι αὐτοῦ εἶναι μασόνοι! Φημολογεῖται ὅτι τὸ Φανάρι ἀσκεῖ πιέσεις στοὺς προκαθημένους ἀπὸ Ἀμερικὴ μέχρι τὴν Αὐστραλία νὰ χρηματοδοτοῦν, ἀντὶ ἐπιβεβλημένες ἱεραποστολικές περιοδεῖες, (νὰ χρηματοδοτοῦν) πολυέξοδα πατριαρχικὰ οἰκολογικὰ συμπόσια καὶ πολυτελῆ οἰκουμενιστικὰ ταξίδια, οἱ δὲ προκαθήμενοι, διὰ βίου εὐγνώμονες στὸν Παναγ. δέσποτα καὶ αὐθέντη των γιὰ τὸν ἐπίζηλο θρόνο, ποὺ τοὺς ἐνεπιστεύθη, πείθουν φιλοδόξους μεγαλοεπιχειρηματίες καὶ ἄλλους πλουτοκράτες νὰ συνδράμουν τὸ δοκιμαζόμενο Πατριαρχεῖο μὲ ἀντάλλαγμα νὰ χειροθετηθοῦν «ἄρχοντες» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τίς οἶδεν, ἐὰν οἱ τεκτονικὲς Στοὲς ἀποτελοῦν τοὺς πλέον ἀποδοτικοὺς τόπους ἁλιεύσεως ἀρχόντων τοῦ Πατριαρχείου; 
 
Καὶ ἐμεῖς ἔπειτα ἀποροῦμε πῶς τὸ πάλαι ποτὲ ἔνδοξο Πατριαρχεῖο ΚΠόλεως ἀπὸ Ὀρθόδοξη μελιστάλακτη πνευματικὴ κυψέλη μετετράπη σὲ ἀπειλητικὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία οἰκουμενιστικὴ σφηκοφωλιά! Ἡ μασονία ἄνοιξε τὴν θύρα τοῦ Πατριαρχείου στὸν οἰκουμενισμό. Μασονία καὶ οἰκουμενισμὸς εἶναι δίδυμα ἀδέλφια μὲ πατέρα τὸν Ἑωσφόρο καὶ μάνα τὴ Νέα Ἐποχὴ τοῦ ὑδροχόου- Ἀντιχρίστου.  
 
το είδαμε ΕΔΩ

από koukfamily.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια