Με τη σφραγίδα τού νόμου δικαιώνονται οι Υγειονομικοί τού Νοσοκομείου Κατερίνης που ήταν σε αναστολή


Με τη σφραγίδα τού Νόμου δικαιώνονται και πρέπει να επιστρέψουν, αυτοδίκαια, στα καθήκοντά τους οι 100 και πλέον Υγειονομικοί τής Κατερίνης οι οποίοι, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, είχαν τεθεί σε αναστολή εργασίας (χωρίς μισθό και ασφάλιση), επειδή αρνούνταν να EMBOΛIAΣTOYN με αυτά τα νέα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ EMBOΛIA για τον κορωνοϊό.

 

Αυτοδίκαιη η επιστροφή τους, επειδή

δεν συγκλήθηκε το αρμόδιο Πειθαρχικό

Συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει.

 

Η επιστροφή των Υγειονομικών έχει προβλεφθεί ρητά από το άρθρο 104, που αφορά δυνητική θέση σε αργία - αναστολή άσκησης καθηκόντων, του Ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47/11/05/2015), επειδή δεν συγκλήθηκε, εντός 30 ημερών, το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 2 ορίζεται: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί  στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας».

 

Τυχόν άρνηση της Διοίκησης του

Νοσοκομείου να δεχθεί τη νόμιμη

επιστροφή των Υγειονομικών,

«συνιστά κολάσιμη πράξη»!


Διαβάστε την συνέχεια στο stalagmaties

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια